ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ιστολόγια & Ιστοσελίδες

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ξεζουμίζουν το ελληνικό λαό (ΦΕΚ 2454/02-11-2011)

 Την ώρα που ξεζουμίζουν το ελληνικό λαό και ξεπουλούν το σύμπαν, πληρώνουν τη CGSH (Δικηγορική εταιρεία) με 6.000.000? συν 1.500.000? ανά μήνα για την εφαρμογή της συμφωνίας της 21 Ιουλίου και τη Lazard (χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που ασχολείται κατά βάση με πτωχεύσεις κρατών και άλλα περίεργα) με 25.000.000?. Τι καλά που πληρώνονται οι νεκροθάφτες!!!
(Τα μηδενικά είναι πραγματικά!!!). Όλα τα παραπάνω με απόφαση υφυπουργού και μάλιστα στις 2 Νοεμβρίου....

Τι άλλο θα ακούσουμε!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
35003
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου
2454
2 Νοεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/71421/0023
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στο δι-
κηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and
HAMILTON LLP» και στην εταιρεία «LAZARD FRERES
SAS ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16/Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων Δημοσίου Χρέους», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2628/98
(ΦΕΚ 151/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ
247/Α΄) Δημόσιο Λογιστικό Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).
3. Τις διατάξεις του ν. 2628/6-7-1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Οργανισμός
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6-7-1999) όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 350/
8-7-2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β΄/2011).
5. Την με αριθμό πρωτ. 2/55374/0023728-7-2011 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «εξουσιοδό-
τηση του ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δη-
μοσίου για την εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών
των χωρών της ζώνης ευρώ της 21ης Ιουλίου 2011».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 188/20.09.2011
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος
της οποίας θα εξαρτηθεί από τους παράγοντες που
αναφέρονται στην απόφαση αυτή, θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 23/200/6311 του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοι-
βή στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN
and HAMILTON LLP (CGSH)», στο οποίο θα ανατεθούν
από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20-09-2011
απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα διεθνούς
νομικού συμβούλου και τα οποία θα είναι:
1. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνι-
κού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλο-
ποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
2. Η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομι-
κών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την
έκδοση των νέων ομολόγων.
3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικο-
νομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και
των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το
δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών
συμβάσεων με το EFSF.
4. Η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφά-
σεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και
της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη Φιλανδική
Κυβέρνηση.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπη-
ρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της
ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε έξη εκατομμύρια ευρώ
εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου
2011. Εξ αυτού, ποσό έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ κατ’ ανώτατο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών
νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει
εκπροσώπηση (π.χ. Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο
παραταθεί πέραν του τέλους Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή
θα εξαρτάται από το χρόνο απασχόλησης των νομικών
συμβούλων σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών που αναφέ-
ρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοι-
βή στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS», στην οποία θα
ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ.
188/20-09-2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθή-
κοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού
Δημοσίου.
Τα καθήκοντα της Lazard, ως Χρηματοοικονομικού
Συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:
1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλ-
ληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς
και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δη-
μοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και κα-
θορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων
που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.
                                                   35004
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και
λοιπών φορέων.
4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέ-
ους.
5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλ-
λαγής.
6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητή-
σεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το
ΔΝΤ σχετικά με (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των
δημόσιων φορέων (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης
(γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους
(δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης του Ε.Δ.
7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς
Οίκους.
Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η
αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό
0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα
ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI.
Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλ-
λαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομο-
λόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 25 εκατ. ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *02024540211110002*

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Η εκλεγμένη κυβέρνηση μας (ουσιαστικά μη παρεξηγήσιμη αφού θέλει αλλά δεν μπορεί, επιλέγοντας από ανάγκη την πιστή υποταγή της στις εντολές της σκιώδους), στα πλαίσια των ενεργειών εκφοβισμού των Ελλήνων, έδωσε στη δημοσιότητα έναν πενταετή προϋπολογισμό, τον οποίο «βάφτισε» κατά ταmarketing-πρότυπα των Η.Π.Α., «μεσοπρόθεσμο σχέδιο».
Ο προϋπολογισμός αυτός έχει, για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα, τρεις διαφορετικές «εκδοχές»: (α) χωρίς παρεμβάσεις, (β) με παρεμβάσεις, (γ) με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις (όπου με την ειδική λέξη «παρεμβάσεις» υπονοούνται τα νέα φοροεισπρακτικά και λοιπά μέτρα)
Χωρίς να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες, αφού ο προϋπολογισμός είναι στο σύνολο του φανερά «εκφοβιστικής κατεύθυνσης», με στόχο το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές τιμές, καθώς επίσης τη λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, θα αναφερθούμε στα μεγέθη του «χωρίς παρεμβάσεις» – στο «σενάριο βάσης» δηλαδή, όπως ορίζεται χαριτωμένα από τους συνδίκους του διαβόλου (Πίνακας Ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, χωρίς παρεμβάσεις, σε δις €

Μεγέθη
2011
2012
2013
2014
2015


Έσοδα
55.501
54.591
54.814
54.397
54.859
Πρωτογενείς δαπ.
53.468
52.375
53.493
52.660
53.053
Τόκοι
16.002
16.900
20.500
24.400
28.000
Σύνολο δαπανών
81.389
81.277
86.483
88.423
92.956
Έλλειμμα Γ.Κ.
-23.552
-27.499
-30.909
-33.595
-36.183
Έλλειμμα / ΑΕΠ
-10,4%
-12,0%
-13,1%
-13,8%
-14,4%
ΑΕΠ*
225.400
228.400
235.500
242.900
251.900
Χρέος ΓΚ
364.105
399.253
432.378
465.614
501.078
Χρέος / ΑΕΠ
160,6%
174,8%
183,6%
191,7%
198,9%


Μισθοί, συντάξεις**
22.018
21,585
21.622
21.673
21.729


Σημείωση: Τα έσοδα καλύπτουν πλήρως τις πρωτογενείς δαπάνες, αυτές δηλαδή χωρίς τους τόκους. Επομένως τόσο οι μισθοί, όσο και οι συντάξεις, δεν πληρώνονται από το δανεισμό μας.

* ΑΕΠ 2009: 235.017 ΑΕΠ 2010: 230.173

** Συμπεριλαμβάνονται στις πρωτογενείς δαπάνες

Πηγή: Μεσοπρόθεσμο από 10.06.2011


Όπως συμπεραίνουμε από τον Πίνακα Ι, τα έσοδα θα μειωθούν ελαφρά σε σχέση με το 2011, παρά την άνοδο του ΑΕΠ (!) - για λόγους που είναι δύσκολο να μην θεωρηθούν «γκεμπελικοί». Εάν όμως στα 225 δις € ΑΕΠ τα έσοδα είναι 55,5 δις €, ήτοι 24,66%, τότε αναρωτιέται κανείς γιατί το 2015 θα μειωθούν στο 21,8%; Εάν απλά παραμείνουν ποσοστιαία ως έχουν (χωρίς νέα υφεσιακά μέτρα κλπ.), δεν θα ανέλθουν στα 62 δις €, αντί 54,8 δις που αναφέρει ο προϋπολογισμός; Αυτό δεν θα περιόριζε αυτόματα τόσο τα ελλείμματα, όσο και το χρέος;Περαιτέρω, εάν δεν ληφθούν νέα μέτρα, καθώς επίσης εάν δεν ξεπουληθούν οι κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις, δεν θα είναι μεγαλύτερη η αύξηση του ΑΕΠ και των εσόδων (μερίσματα κλπ.); Γιατί λοιπόν το ΑΕΠ στο «μεσοπρόθεσμο», με ή χωρίς «παρεμβάσεις», παραμένει στο ίδιο ύψος; Δεν είναι απλούστατα ντροπή να υποτιμούν οι εισβολείς σε τέτοιο βαθμό τη νοημοσύνη μας; Τέλος, είναι δυνατόν ποτέ να επιβιώσει ένα κράτος πληρώνοντας το 50% των εσόδων του για τόκους, σε τοκογλύφους που δεν θέλουν να περιορίσουν τα κέρδη τους (επιτόκια), αλλά προτιμούν να το λεηλατήσουν;ΠΗΓΗ Βασίλης Βιλιάρδος (copyright)