ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ιστολόγια & Ιστοσελίδες

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ξεζουμίζουν το ελληνικό λαό (ΦΕΚ 2454/02-11-2011)

 Την ώρα που ξεζουμίζουν το ελληνικό λαό και ξεπουλούν το σύμπαν, πληρώνουν τη CGSH (Δικηγορική εταιρεία) με 6.000.000? συν 1.500.000? ανά μήνα για την εφαρμογή της συμφωνίας της 21 Ιουλίου και τη Lazard (χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που ασχολείται κατά βάση με πτωχεύσεις κρατών και άλλα περίεργα) με 25.000.000?. Τι καλά που πληρώνονται οι νεκροθάφτες!!!
(Τα μηδενικά είναι πραγματικά!!!). Όλα τα παραπάνω με απόφαση υφυπουργού και μάλιστα στις 2 Νοεμβρίου....

Τι άλλο θα ακούσουμε!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
35003
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου
2454
2 Νοεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/71421/0023
Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στο δι-
κηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and
HAMILTON LLP» και στην εταιρεία «LAZARD FRERES
SAS ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16/Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων Δημοσίου Χρέους», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2628/98
(ΦΕΚ 151/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ
247/Α΄) Δημόσιο Λογιστικό Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).
3. Τις διατάξεις του ν. 2628/6-7-1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Οργανισμός
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6-7-1999) όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ 350/
8-7-2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603 Β΄/2011).
5. Την με αριθμό πρωτ. 2/55374/0023728-7-2011 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «εξουσιοδό-
τηση του ΟΔΔΗΧ ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δη-
μοσίου για την εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών
των χωρών της ζώνης ευρώ της 21ης Ιουλίου 2011».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 188/20.09.2011
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος
της οποίας θα εξαρτηθεί από τους παράγοντες που
αναφέρονται στην απόφαση αυτή, θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 23/200/6311 του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοι-
βή στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN
and HAMILTON LLP (CGSH)», στο οποίο θα ανατεθούν
από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20-09-2011
απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα διεθνούς
νομικού συμβούλου και τα οποία θα είναι:
1. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνι-
κού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλο-
ποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
2. Η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομι-
κών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την
έκδοση των νέων ομολόγων.
3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικο-
νομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και
των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το
δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών
συμβάσεων με το EFSF.
4. Η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφά-
σεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και
της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη Φιλανδική
Κυβέρνηση.
Η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπη-
ρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της
ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε έξη εκατομμύρια ευρώ
εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου
2011. Εξ αυτού, ποσό έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ κατ’ ανώτατο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών
νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει
εκπροσώπηση (π.χ. Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο
παραταθεί πέραν του τέλους Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή
θα εξαρτάται από το χρόνο απασχόλησης των νομικών
συμβούλων σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών που αναφέ-
ρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοι-
βή στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS», στην οποία θα
ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ.
188/20-09-2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθή-
κοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού
Δημοσίου.
Τα καθήκοντα της Lazard, ως Χρηματοοικονομικού
Συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:
1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλ-
ληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς
και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δη-
μοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και κα-
θορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων
που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.
                                                   35004
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και
λοιπών φορέων.
4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέ-
ους.
5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλ-
λαγής.
6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητή-
σεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το
ΔΝΤ σχετικά με (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των
δημόσιων φορέων (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης
(γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους
(δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης του Ε.Δ.
7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς
Οίκους.
Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η
αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό
0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα
ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI.
Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλ-
λαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομο-
λόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 25 εκατ. ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *02024540211110002*

Δεν υπάρχουν σχόλια: